Privacy statement

Artikel 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens

In dit privacy statement beschrijven we hoe Roerstreeklokaal! als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

Artikel 2. Wat is een persoonsgegeven


Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of we beschikken over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze inzetten om een betrokkene te identificeren.

Artikel 3. Persoonsgegevens die wij verwerken


Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij aangegeven hebt lid te willen zijn bij Roerstreeklokaal! en betrokken te willen worden bij onze politieke partij.

De volgende persoonsgegevens hebben we van je nodig:

 1. Naam;
 2. Voorna(a)m(en) of voorletter(s);
 3. Adresgegevens;
 4. E-mailadres;
 5. Telefoonnummer

Artikel 4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar

Artikel 5. Verwerking, grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming om emailadressen te delen met alle leden ten behoeve van het delen van informatie over Roerstreeklokaal! en de activiteiten van Roerstreeklokaal!;
 2. Vervulling van een taak van algemeen belang;
 3. Gerechtvaardigd belang van Roerstreeklokaal! of een derde.
 4. Toestemming voor het publiceren van foto’s en filmpjes ed op social media in het kader van delen van activiteiten van Roerstreeklokaal!

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere, beveiliging, preventie, IT beheer, onderzoek en analyse naar diensten, bedrijfshuishouding, intern beheer.

Artikel 6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden op basis van artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de ledenrelaties;
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met jou in het kader van afspraak of planning;
 • Het verbeteren van de inhoud van de communicatie;
 • Het koppelen en analyseren van cookies aan onze website.

Artikel 7. Deze website gebruikt cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag ik cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heb ik jouw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op mijn pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden:

 • __utm.gif
  • Google-analytics.com
  • Trackingcode van Google Analitics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert
 • collect
  • Google-analytics.com
  • Gebruikt om gegevens van Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker
  • Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen
 • Facebook
  • Like us on Facebook
  • Gebruikt door de sociale netwerkdienst Facebook voor het volgen van het gebruik van embedded services
 • Twitter: Gebruikt door de sociale netwerkdienst Twitter voor het volgen van het gebruik van embedded services
 • Linkedin: Gebruikt door de sociale netwerkdienst Linkedin voor het volgen van het gebruik van embedded services

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Artikel 8. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden


Roerstreeklokaal! kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de verstrekte informatie;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de verstrekte informatie, zoals een mail waarin de gegevens vermeld staan.

Artikel 9. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de bezoeker aan deze website zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Artikel 10. Hoe lang we gegevens bewaren


Wij bewaren de persoonsgegevens net zolang als je lid blijft van Roerstreeklokaal!.

Artikel 11. Beveiliging


De gegevens die de bezoekers aan Roerstreeklokaal! verstrekt, worden in een beveiligde omgeving bij het secretariaat opgeslagen. Hierbij zijn technische- en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Artikel 12. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Roerstreeklokaal! vastlegt. Hiervoor kun je contact opnemen met het secretariaat van Roerstreeklokaal! Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent.

Artikel 13. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacy Statement terecht bij het secretariaat van Roerstreeklokaal! De contactgegevens staan vermeld op deze website.

Artikel 14. Beheer

Deze website staat onder beheer van Roerstreek Lokaal! De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

Artikel 15. Disclaimer


Roerstreeklokaal! is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

Laatste update: 2-04-2024