Bijdrage RL 18 april 2024

Bijdrage RL! (AP 7 & 8)

 

Geachte leden van de gemeenteraad, het college, insprekers, mensen op de publieke tribune en kijkers thuis.

Namens de fractie Roerstreek Lokaal spreek ik u vanavond toe over een beladen onderwerp dat ook de gemoederen hoog heeft doen oplopen in de commissievergadering van jongsleden: het zonnepark Kleine Bergerweg. Hierbij wil ik tevens opmerken dat deze bijdrage ook geldt voor het zonnepark Hobertsveldweg (AP 8).

Zoals u weet, hebben we in de afgelopen jaren als raad kaders gesteld voor zon- en windenergie en hebben we de zon op land matrix aangenomen. Deze matrix dient als leidraad voor de projecten die we nu bespreken. De besluiten die we toen namen, waren unaniem en met een duidelijk doel voor ogen: een duurzamere gemeente creëren. En met die opdracht van de gemeenteraad is het ambtelijk apparaat en de verantwoordelijke portefeuillehouder aan de slag gegaan. Door het opvolgen van de afgesproken kaders zijn beiden zonnevelden als haalbaar naar voren gekomen. Immers het past binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders in 2021 en 2022.

Het punt van discussie vanavond, en waarover we uiteindelijk zullen stemmen, gaat specifiek over de ruimtelijke consequenties van deze ontwikkelingen. Zijn deze consequenties acceptabel voor ons als gemeente? Dit is geen eenvoudige vraag, en de antwoorden hierop zijn net zo divers als onze gemeenschap zelf.

Tijdens de recente commissievergadering zijn er emotionele toespraken gehouden. De inspraak die heeft plaatsgevonden, was geladen en toonde de passie van onze inwoners voor hun leefomgeving. Als Roerstreek Lokaal nemen wij deze inbreng serieus en waarderen wij de betrokkenheid van onze burgers ten zeerste. De vraag is echter in hoeverre de argumenten van onze inwoners ruimtelijk van aard zijn.

We zijn binnen onze eigen fractie niet eensgezind over de voorliggende stukken. Dit weerspiegelt in mijn ogen de bredere discussies die landelijk gevoerd worden over hoe we het beste de overgang naar duurzame energie kunnen maken.

Bij het overwegen van onze beslissingen, moeten we ook de lokale economische voordelen erkennen die voortvloeien uit de betrokkenheid van Coöperatie Duurzaam Roerdalen. Dit initiatief streeft ernaar lokale participatie in de zonneparken mogelijk te maken, hoewel op grond van financiële mogelijkheden, in een kleiner aandeel dan oorspronkelijk beoogd, zo laat de coöperatie ons weten per brief (12 april jl.). Deze aanpak versterkt de band tussen onze gemeenschap en de projecten, waardoor inwoners direct kunnen profiteren van de ontwikkelingen.

Voorzitter, de stemming van vanavond vraagt om een hoofdelijke afweging als u het mij vraagt, waarbij elk van ons moet bepalen wat we wegen als het zwaarst. Het is een moment waarop we niet alleen onze fractiediscipline volgen, maar ook luisteren naar de stemmen van onze kiezers, de insprekers, en ons eigen geweten ten aanzien van eerder genomen besluiten.

Tot zover in 1e termijn